TIETOSUOJAILMOITUS

 

Tietosuojailmoituksen avulla kuvaamme sinulle läpinäkyvästi ja selkeästi kuinka henkilötietojasi käsitellään. Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan puolestaan toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin.

Tietosuojailmoituksella kerromme sinulle

 • mitä sinua koskevia tietoja käsittelemme
 • miten tietojasi käsitellään
 • miten tietojasi säilytetään

Tietosuojailmoituksen vaatimukset tulevat asetuksesta (EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 ), joka takaa erilaisia oikeuksia henkilölle, jonka tietoja käsitellään. Oikeudet riippuvat henkilötietojen käsittelyperusteesta. Henkilöllä on mm. oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja mitä henkilötietoja käsitellään sekä pyytää itseään koskevia tietoja. Henkilöllä on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi. Korkeakouluilla on lakisääteisiä velvoitteita, joiden perusteella opiskelijoiden ja työntekijöiden tietoja käsitellään.

Lisätietoja evästeiden käytöstä löydät täältä:http://www.tamk.fi/yksityisyys

 

TIETOSUOJAILMOITUS - OPISKELIJAT

TIETOSUOJAILMOITUS - HENKILÖSTÖ

TIETOSUOJAILMOITUS - TAPAHTUMAT

 

TIETOSUOJAILMOITUS  - OPISKELIJAT

Tässä nykyisille ja entisille opiskelijoille suunnatussa yleisessä tietosuojailmoituksessa kuvaillemme korkeakoulun tietosuojakäytäntöjä, jotka koskevat opintoihin liittyviä henkilötietoja.

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi

 1. opiskeluoikeutesi toteuttamiseksi ja osoittamiseksi sekä opetuksen järjestämiseksi,
 2. opintosuoritustesi ja suorittamiesi tutkintojen hallintaan ja tilastointiin,
 3. opetuksen kehittämiseen sekä
 4. opiskeluympäristön fyysisen turvallisuuden ja tietoturvallisuuden mahdollistamiseksi.

Lisäksi voimme käyttää tietojasi

 1. tieteelliseen tutkimukseen ja
 2. opintoihin liittyvään markkinointiviestintään tai muuhun erityiseen tarkoitukseen.

Oikeutemme käsitellä henkilötietojasi opiskelijana perustuu

 • lakisääteiseen velvoitteeseen (Yliopistolaki 558/2009, Ammattikorkeakoululaki 932/2014) (1, 2, 3),
 • yleistä etua koskevaan tehtävään tai julkisen vallan käyttämiseen (4, 5),
 • sopimukseen (4) tai
 • suostumukseen (6).

 

Pääasialliset säädökset

 • Yliopistolaki 558/2009 ja sen nojalla annetut asetukset
  • Yliopistojen tutkinnoista annettu valtioneuvoston asetus 794/2004 muutoksineen ja sitä aikaisemmat teknillistieteellisiä, kauppatieteellisiä ja taideteollisia tutkintoja koskevat asetukset
 • Ammattikorkeakoululaki 932/2014 ja sen nojalla annetut asetukset
  • Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014
 • Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017
 • Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 ja sitä täydentävät kansalliset säädökset, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999

Mitä tietoja sinusta keräämme?

Käsittelemme seuraavia sinua koskevia tietoryhmiä:

 • Perustiedot: yksilöivät tiedot (nimi, henkilötunnus, opiskelijanumero, kansallinen oppijanumero) sekä sinua koskevat tausta- ja yhteystiedot
 • Opiskeluoikeudet
 • Lukukausi-ilmoittautumiset
 • Oppilaskunnan jäsenyys (tarvittessa)
 • Opintosuoritukset (ml. esimerkiksi opinnäytteet, tenttivastaukset ja muut opintosuoritusten arvioimiseksi suoritetut tehtävät)
 • Suoritetut tutkinnot
 • Tentteihin ja opintojaksoille ilmoittautumiset sekä opetukseen osallistumiseen liittyvät tiedot
 • Sähköisen tenttimisen videovalvonnan tiedot
 • Erityisjärjestelyihin liittyvät tiedot
 • Opintosuunnitelmat sekä muut opintojen ohjaamiseen ja tukemiseen liittyvät tiedot
 • Antamasi palautteet
 • Harjoitteluun liittyvät tiedot
 • Opiskeluvaihtoon liittyvät tiedot
 • Apurahoihin liittyvät tiedot
 • Vilpilliseen toimintaan liittyvät päätöstiedot

Lisäksi sinua koskevia tietoja voidaan käsitellä

 • Tiloja, turvallisuutta ja valvontaa koskevissa palveluissa
 • Kirjaston palveluissa
 • It-palveluissa
 • Henkilöstö- ja talouspalveluissa
 • Moodle-oppimisympäristössä
 • Opiskelijatietojärjestelmässä (Perusrekisteri,Pakki)
 • Ura- ja sijoittumisseurantakyselyt
 • Palautekyselyt

Miten keräämme tietojasi?

Keräämme sinua koskevia tietoja suoraan sinulta itseltäsi ja seuraavista tietolähteistä:

 • Kansalliset tai korkeakoulun omat hakujärjestelmät
 • Kansainväliset hakujärjestelmät
 • Toinen kotimainen tai ulkomainen korkeakoulu vaihtojärjestelmän kautta
 • Verkkomaksu- ja ilmoittautumispalvelut
 • Korkeakoulun henkilöstö

Lisäksi päivitämme perustietojasi väestötietojärjestelmästä.

Tiedot voivat olla myös korkeakoulun käyttöösi tarjoamien it-palveluiden ja laitteiden käytöstä havainnoituja ja johdettuja tai käytössämme olevien hallinta- ja valvontapalveluiden keräämiä (esim. kameravalvonta).

Miten käsittelemme tietojasi?

Tietojasi käsitellään järjestelmissä niihin tarkoituksiin, joihin tiedot on kerätty. Opiskelijoiden henkilötietoja käsittelevät eri opinto- ja opiskelija-asioihin liittyvissä prosesseissa yksinomaan ne korkeakoulun tai sen kumppaneiden työntekijät, joilla on oikeus opiskelijoiden henkilötietojen käsittelyyn. Käyttö- ja lukuoikeudet tietojärjestelmiin määritetään ja myönnetään aina työtehtävän edellyttämässä laajuudessa vain niille henkilöille, jotka tarvitsevat ko. tietojärjestelmän sisältämän henkilörekisterin tietoja heille annetun tehtävän hoitamiseksi.

Tietoja voidaan käyttää myös tilastointi ja tutkimustarkoituksiin. Tilastointi tai tutkimustarkoituksiin käytettävät tiedot tehdään pääsääntöisesti tunnisteettomiksi, niin ettei yksittäinen opiskelija ole niistä tunnistettavissa. Tietoja säilytetään asianmukaiset tietoturvavaatimukset huomioiden.

Erityistarpeisiin liittyviä henkilökohtaisesti saatuja tietoja käytämme ainoastaan kyseiseen tarkoitukseen ja noudatamme niiden käsittelyssä erityistä huolellisuutta esim. esteettömyys.

Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Luovutamme henkilötietojasi lakiin perustuen säännönmukaisesti

 • Kansaneläkelaitokselle (Opintotukilaki 65/1994)
 • työvoimaviranomaiselle (Työttömyysturvalaki 1290/2002, Laki julkisesta työvoimapalvelusta 1295/2002)
 • Opetus- ja kulttuuriministeriölle (Yliopistolaki 558/2009, Ammattikorkeakoululaki 932/2014)
 • Tilastokeskukselle (Tilastolaki 280/2004)
 • Opetushallitukselle (Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017)
 • Valviralle (Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä, laki 559/1994, asetus 564/1994)
 • Ulkopuoliset palveluntarjoajat ja järjestelmätoimittajat, joiden kanssa korkeakoulu on tehnyt henkilötietojen käsittelyä koskevan toimeksiantosopimuksen. Korkeakoulu ostaa tiettyjä henkilötietojen käsittelypalveluita luotettavilta kumppaneilta. Olemme valinneet kumppaneiksi vain sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka noudattavat hyvää henkilötietojen käsittelytapaa asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden avulla sekä täyttävät tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja pystyvät huolehtimaan sinun oikeuksiesi toteutumisesta.

 

Lisäksi voimme luovuttaa tietojasi

 • tieteellistä tutkimusta varten tai
 • julkisuuslain (Julkisuuslaki 621/1999) tai muun lainsäädännön velvoitteiden täyttämiseksi.
 • muille suomalaisille tai ulkomaalaisille korkeakouluille vaihto-opiskeluun tai opetusyhteistyöhön liittyen opiskeluoikeuden käsittelemiseksi ja suoritustietojen siirtämiseksi
 • EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle sinne suuntautuvan vaihto-opiskelun toteuttamiseksi, kaksois- tai yhteistutkintokoulutuksen toteuttamiseksi tai suoritustietojen siirtämiseksi.
 • yhteystietojasi yliopiston ulkopuolelle suostumuksellasi
  • opiskeluun liittyviin tarkoituksiin,
  • kyselytutkimuksiin ja markkinointiin ja
  • rekrytointitarkoituksiin

Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi?

Järjestelmiin tallennettujen henkilötietojen sekä manuaalisen aineiston säilytysajat perustuvat lakiin ja korkeakoulun arkistonmuodostussuunnitelmaan/tiedonhallintasuunnitelmaan.

Pysyvä säilytys (Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017 25 ja 27 §) edellä luokat 1-3 (perustiedot, opinto-oikeudet, opintosuoritukset) pääosin

 • opiskelijanumero ja henkilön henkilötunnus tai muu vastaava yksilöivä tunnistetieto;
 • tiedot henkilön suorittamista tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista sekä kaikista opintosuorituksista ja niiden arvosanoista
 • tiedot henkilön opiskeluoikeuksista tutkintoon johtavassa koulutuksessa ja erikoistumiskoulutuksissa sekä tiedot opiskelupaikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta tutkintoon johtavaan koulutukseen ja erikoistumiskoulutukseen.

Muut säilytysajat ks. korkeakoulun arkistonmuodostussuunnitelman / tiedonhallintasuunnitelman mukaan.

Suostumuksesi perusteella kerättyjä tai käsiteltäviä tietojasi säilytämme toistaiseksi tai kun perut suostumuksen, ellei käsittelylle ole muuta laissa säädettyä perustetta.

Oikeutesi rekisteröitynä

Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy tietoihinsa, artikla 15)

Sinulla on oikeus tietää, mitä henkilötietoja sinusta käsitellään ja mitä tietoja sinusta on tallennettu. Useassa opiskeluun liittyvässä järjestelmästä voit kirjautuneena tarkastella sinusta tallennettuja tietoja itse. (Esim. Pakki, Moodle)

Korkeakoulu toimittaa pyynnöstäsi tietosi sinulle mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Tietosi toimitetaan sinulle lähtökohtaisesti maksutta. Mikäli pyydät useampia jäljennöksiä, niistä peritään hallinnollisiin kustannuksiin perustuva maksu. Mikäli tietopyyntösi on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton tai jos esität tietopyyntöjä toistuvasti, korkeakoulu voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa korkeakoulu perustelee tekemänsä ratkaisun.

Mikäli korkeakoulu ei toimita tietoja, annetaan asiasta sinulle kirjallinen todistus. Samassa yhteydessä kerromme oikeudestasi oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudestasi tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16)

Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötietosi poistetaan.

Ellei korkeakoulu hyväksy oikaisupyyntöäsi, annetaan asiasta kirjallinen todistus, jossa mainitaan ne syyt, joihin perustuen vaatimusta ei ole hyväksytty. Samalla tiedotamme sinua oikeudestasi oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeus tulla unohdetuksi (artikla 17)

Tietojen käsittelyn oikeusperusteesta riippuen sinulla voi olla oikeus saada henkilötietosi poistettua korkeakoulun rekisteristä. Tällaista oikeutta ei ole esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa henkilötietojesi käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai korkeakoululle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Tietojesi säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan korkeakoulun arkistonmuodostussuunnitelmia ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18)

Sinulla voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes tietosi tai sen käsittelyn oikeusperuste on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20)

Sinulla on oikeus saada korkeakoululle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle korkeakoulun sitä estämättä. Tämä oikeus koskee tilanteita, joissa tietojen käsittely on automaattista ja perustuu suostumukseen tai sopimukseen.

Oikeus ei koske esimerkiksi sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi. Näin ollen pääsääntöisesti oikeutta ei sovelleta korkeakoulun henkilörekistereihin liittyen.

Vastustamisoikeus (artikla 21)

Henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseesi perustuen sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä silloin, kun käsittelyn oikeusperuste on yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen, julkisen vallan käyttäminen tai korkeakoulun oikeutettu etu. Tässä tapauksessa tietojasi voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

Sinulla on oikeus ilman erityistä perusteluakin milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle (artikla 77)

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi sinulla on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.

Sinulla on oikeus myös nostaa kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijäorganisaatiota vastaan, mikäli katsot oikeuksiasi loukatun sen takia, ettei sinun henkilötietojesi käsittelyssä ole noudatettu tietosuoja-asetusta.

Kuinka oikeudet toteutetaan?

Useassa järjestelmässä voi tarkastella kirjautuneena käyttäjänä omia tallennettuja tietojaan.

Oikaisu- ja tietopyyntöpyynnöt tehdään osoitteseen: it-helpdesk@tuni.fi

 • Korkeakoulun Tietosuojavastaavaan voi olla yhteydessä ongelmatilanteissa tai kun tarvitaan neuvoja

Tämän tiedonannon muutokset: päivitetty 25.5.2018

 

TIETOSUOJAILMOITUS - HENKILÖSTÖ

Työntekijöiden henkilötietojen käsittelyä säätelee laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004). Tämän lain mukaan työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät

 • työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen tai
 • työnantajan työntekijöille tarjoamiin etuuksiin taikka
 • johtuvat työtehtävien erityisluonteesta.

Tarpeellisuusvaatimuksesta ei voida poiketa edes työntekijän suostumuksella. Työnantaja ei siis saa käsitellä mitä tahansa työntekijää koskevia henkilötietoja.

Terveydentilatietojen sekä henkilöluottotietojen käsittelystä on lisäksi omat säännöksensä työelämän tietosuojalaissa (5§ ja 5 a §).

Laissa käsitellään myös työntekijöiden valvontaa teknisillä apuvälineillä, työnantajan oikeutta avata viestejä työntekijän henkilökohtaisesta työsähköpostista sekä sitä, milloin työnantaja voi selvittää työntekijän luottotietoja tai huumausaineiden käyttöä.

EU:n yleisessä  tietosuoja-asetuksessa (EU) 2016/679) on yleisiä tietosuojaan liittyviä säännöksiä, joita sovelletaan myös työelämässä tämän erityislain ohella.

Yhteistoimintalainsäädännössä (laki yhteistoiminnasta yrityksissä ja laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa) on säännökset, joiden perusteella sekä työsuhteen aikana että työsuhteen alkaessa kerättävät tiedot kuuluvat yt -menettelyn piiriin.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä aina tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä perusperiaatteita:

 • henkilötiedot on käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi ("lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys")
 • henkilötiedot on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla ("käyttötarkoitussidonnaisuus")
 • henkilötietojen on oltava asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään ("tietojen minimointi")
 • henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä; on toteutettava kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä ("täsmällisyys")
 • henkilötiedot on säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten ("säilytyksen rajoittaminen")
 • henkilötietoja on käsiteltävä tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä tai organisatorisia toimia ("eheys ja luottamuksellisuus").

Mihin tarkoituksiin keräämme henkilötietojasi?

 

Suoritamme henkilötietojesi käsittelyä perustuen lakiin, sopimukseen, oikeutettuun etuun ja antamaasi suostumukseen voidaksemme hoitaa erilaiset työnantajan velvoitteet sekä lakisääteiset ja vapaaehtoiset tehtävät. Tarvitsemme henkilötietojasi työsuhteen hoitamisen lisäksi monesta muusta syystä kuten viranomaisia varten hoitaessamme verotusta ja sosiaaliturvamaksuja, henkilöstöhallinnon hoitoa ja organisaation kehittämistä varten, asiakkaita varten yms.

Lain mukaan työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen tai työnantajan työntekijöille tarjoamiin etuuksiin taikka johtuvat työtehtävien erityisluonteesta.

Työnantajan ja työntekijän oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamisen kannalta tarpeellisia tietoja ovat esimerkiksi työtehtävien suorittamiseen, työntekijän valintaan, työolosuhteisiin ja työ- ja virkaehtosopimusten määräysten noudattamiseen liittyvät tiedot.

Tiedot, jotka liittyvät työnantajan tarjoamiin etuuksiin, voivat koskea esimerkiksi työnantajan tarjoamia uimalippuja ja alennuksia sekä niiden käyttöä.

Työtehtävien erityisluonteeseen perustuvat tiedot voivat koskea mm. ulkomaan komennuksille siirtyvän työntekijän perheolosuhteita työnantajan huolehtiessa lasten koulutuksesta.

Keräämme henkilötietoja entisiltä ja nykyisiltä työntekijöiltä ja lisäksi niitä kerätään myös rekrytointiprosessissa olevilta henkilöiltä.

Työntekijöiden henkilötietojen käsittelytarkoitukset sisältävät mutta eivät rajoitu seuraaviin:

Mitkä pohjautuvat lakiin, sopimukseen, oikeutettuun etuun, suostumukseen?

 • Palkkojen, palkkioiden ja apurahojen käsittelyyn, maksuun ja tilastointiin liittyvät tehtävät
 • Työajanseuranta sekä työajan kohdentaminen (projektien palkkakustannusten jakamiseen).
 • Tehtävän vaativuuden arviointiprosessin hallinta
 • Henkilökohtaisen suoriutuvuuden arviointiprosessin hallinta
 • Kulujen ja korvausten käsittelyyn, maksuun ja tilastointiin liittyvät tehtävät
 • Matkustamisen ja siihen liittyvien kulujen ja korvausten hallinta
 • Korkeakoulun tarjoamien etuuksien hallinta
 • Kehitysohjelmiin osallistumisen hallinta
 • Henkilöstön koulutuksen hallinta
 • Henkilöstön ulkomailla ja kansainvälissä tehtävissä työskentelyn hallinta
 • Työntekijöiden esiin nostamien epäkohtien ja korvausvaatimusten hallinta
 • Yhteistoimintamenettelyn hallinta
 • Työsopimusten mukaiset velvoitteet
 • Korkeakoulun vaalien järjestäminen
 • Työntekijän irtisanomisprosessin hallinta
 • Henkilöstöraportointi ja henkilöstöasioiden suunnittelu
 • Korkeakoulun ja henkilöstön viestinnän hallinta
 • Henkilöstön määrän ja toimistotilojen hallinta
 • Tietotekniikan ja tietoliikennejärjestelmien, kuten yrityksen sähköpostinjärjestelmän ja yrityshakemiston hallinta
 • Henkilöstön fyysisestä ja tietoteknisestä turvallisuudesta huolehtiminen
 • Lokitukset, skannaukset, kameravalvonta ja kulunvalvonta
 • Auditointien tms asioiden ja prosessien hallinta
 • Tietojen tuottaminen sidosryhmille (mm. verottaja, tilintarkastajat, eläkevakuutusyhtiöt, Kela, ammattiyhdistykset, OKM, Suomen Akatemia)

Mitä tietoja keräämme?

 

Rekisterimme sisältää korkeakouluun palvelussuhteessa olevien henkilöiden ml. palkansaajat, palkkionsaajat, luottamushenkilöt ja apurahansaajat henkilötietoja.

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia henkilöä tai hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään koskeviksi. Jotta tietoa voidaan pitää lain tarkoittamana henkilötietona, tiedon tulee olla tallennettu käsin, koneellisesti tai sähköisesti. Siten mm. työnantajan käsin tekemät muistiinpanot esimerkiksi työhaastattelussa, tietokoneen muistiin tallennetut tiedot, kulunvalvontalaitteen rekisteriin tallentuvat tiedot ja puhelimen käytöstä syntyvät tiedot katsotaan henkilötiedoiksi. Näin ollen yksinomaan suullinen tieto ei ole henkilötieto, jollei se perustu rekisteriin tallennettuun tai rekisteristä luovutettuun tietoon.

Keräämme sinusta muun muassa seuraavat henkilötiedot:

 • Henkilön yksilöintiin ja tunnistamiseen liittyvät tiedot, kuten nimi ja henkilötunnus
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Henkilöstöhallinnon hoitoon liittyvät tiedot
 • Tarvittavat terveydentilatiedot
 • Henkilöluottotiedot (tiettyihin tehtäviin)
 • Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot
 • IT-palveluiden ja -järjestelmien käyttötiedot
 • Valvonta- ja hallintajärjestelmien keräämät tiedot

 

Talletamme rekisteriin seuraavat tiedot: 

 • Henkilön perustiedot (mm. nimi, syntymäaika, henkilötunnus, yhteystiedot)
 • Palvelussuhteen tiedot
 • Maksatukseen liittyvät tiedot (mm. tilinumero, palkkaustekijät, ammattiliiton jäsenyys)
 • Palkkojen ja palkkioiden maksatustiedot
 • Kehityskeskustelujen tiedot
 • Tiedot koulutuksista
 • Työajan seurantatiedot
 • Työajan kohdennustiedot
 • Tuotteiden ja palveluiden käyttöönottoon liittyvät tiedot
 • Tuotteiden ja palveluiden käyttötiedot, kuten esimerkiksi verkkosivuillamme ja mobiilipalveluissamme keräämme esimerkiksi palveluiden käyttö- ja selaustietoja
 • Lokitus, skannaus
 • Kulunvalvonnan tiedot
 • Kameravalvonnan tiedot

 

Miten keräämme henkilötietojasi?

Keräämme henkilötietosi ensi sijaisesti suoraan sinulta joko suullisesti tai kirjallisesti. Ne voivat olla meidän itsemme tai kumppaneidemme meidän toimeksiannosta keräämiä tietoja.

Tiedot voivat olla myös palveluiden ja järjestelmien käytöstä havainnoituja ja johdettuja, kun käytät yliopiston käyttöösi tarjoamia toimisto-, tietokone- ja puhelinlaitteita sekä ohjelmistoja, mukaan lukien sähköiset viestintä-, sähköposti- ja internet-sovellukset.

Tiedot voivat olla myös käytössämme olevien hallinta- ja valvontapalveluiden keräämiä.

Lisäksi saamme tietoja viranomaisten pitämistä rekistereistä, luottotieto- ja asiakashäiriörekisteristä sekä muista luotettavista rekistereistä.

Voimme käyttää sivustoillamme evästeitä (laitteeseen tallennettuja pieniä tekstitiedostoja), jotta palvelumme toimisivat mahdollisimman hyvin.

 

Työnantajan on kerättävä henkilötiedot ensi sijassa työntekijältä itseltään, koska näin työntekijä saa parhaiten selville, mitä tietoja hänestä kerätään. Jos työnantaja kerää tietoja muualta, on hänen hankittava siihen työntekijän suostumus.

Suostumusta ei edellytetä, kun viranomainen luovuttaa tietoja työnantajalle tämän laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi tai kun työnantaja hankkii henkilöluottotietoja tai rikosrekisteritietoja työntekijän luotettavuuden selvittämiseksi. Työntekijän luottotiedot voivat olla tarpeellisia sellaisissa tehtävissä, joissa henkilö on välittömässä taloudellisessa vastuussa työnantajan omaisuudesta tai kun työsuhde vaatii muutoin erityistä luottamusta.

Rikosrekisterilaissa ja -asetuksessa taasen säädetään siitä, mihin tarkoituksiin ja keille rikosrekisteritietoja voidaan luovuttaa. Joillakin työpaikoilla tarvitaan erityistietoja henkilöiden luotettavuudesta. Tällaisia työpaikkoja voivat olla mm. lentoasemat, ydinvoimalat, teleoperaattorikeskukset, eräät atk-palveluyritykset ja tuotanto- ja tutkimuslaitokset sekä viranomaiset. Näihin työtehtäviin sovelletaan turvallisuusselvityksistä annettua lakia, jossa säädetään ko. selvitysten perusteista. Jos työnantaja hankkii tietoja työntekijän luotettavuuden selvittämiseksi, työnantajan tulee ennen tietojen hankkimista kertoa työntekijälle aikomuksestaan hankkia tällaisia tietoja. Tämä tiedonantovelvollisuus koskee paitsi henkilöluottotietoja ja rikosrekisteritietoja myös muita luotettavuuden selvittämiseksi hankittavia tietoja, joita työnantaja kerää työntekijän suostumuksen perusteella muualta kuin häneltä itseltään.

Muualta kuin työntekijältä itseltään kerätyistä tiedoista ja niiden sisällöstä työnantajan on kerrottava työntekijälle itselleen, ennen kuin tietoja käytetään työntekijää koskevaan päätöksentekoon.

 

Miten käsittelemme henkilötietojasi?

 

Käsittelemme henkilötietojasi tietosuoja-asetuksen mukaisesti sinun oikeuksia ja vapauksia kunnioittavalla tavalla. Huolehdimme siitä, että tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Tietojasi käsittelevät vain ne korkeakoulun tai sen kumppaneiden työntekijät, joilla on oikeus henkilötietojen käsittelyyn. Olemme varmistaneet henkilöstön tietoturvatietoisuuden ja osaamisen jatkuvilla koulutuksilla ja ajantasaisilla ohjeilla.

Henkilötietojasi voidaan käsitellä useissa eri tietojärjestelmissä, jotka ovat joko korkeakoulun tai sen kumppaneiden hallinnoimia.

Kumppaneiden kanssa meillä on voimassa olevat tietoturva-asetuksen mukaiset sopimukset. Niiden mukaisesti olemme saaneet henkilötietojen käsittelijöiltä riittävät takeet siitä, että niiden suorittama henkilötietojen käsittely täyttää tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Henkilötietojen käsittelyn yhteydessä olemme toteuteuttaneet tietosuojaperiaatteiden täytäntöönpanoa varten asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet. Teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä tarkoitetaan suojatoimenpiteitä kuten esimerkiksi henkilöstön koulutusta, henkilöstölle annetut ohjeita ja määräyksiä, salassapitositoumuksia, tilavalvontaa, omavalvonnan kautta tapahtuvaa käytönvalvontaa, tietojärjestelmien tietoturvaa, tietojen salausta, tietojen anonymisointia, tietojen pseudonymisointia, auditointeja, etäkäyttöyhteyksiä, teknisiä rajoituksia, tarkastus- ja valvontajärjestelmiä, tietotilinpäätösprosessia, käytännesääntöjen sekä sertifikaattien käyttöönottoa.

 

 Kenelle luovutamme henkilötietojasi?


Korkeakoulu ostaa tiettyjä henkilötietojen käsittelypalveluita kumppaneilta. Olemme valinneet kumppaneiksi vain sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka noudattavat hyvää henkilötietojen käsittelytapaa asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden avulla sekä täyttävät tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja pystyvät huolehtimaan sinun oikeuksien toteutumisesta. 

Kaikki kumppaneiden kanssa on kirjallinen sopimus, jossa on määritelty henkilötietojen käsittelyn kohde, tarkoitus ja kesto sekä sovittu käsiteltävät henkilötiedot.

Lisäksi henkilötietoja luovutetaan seuraavien toimenpiteiden yhteydessä: Ilmoitukset eläkevakuutusyhtiöille, vuosi-ilmoitus verottajalle, verokorttien suorasiirto verottajan kanssa, ay-jäsenmaksujen ilmoitus ammattiyhdistyksille, tilastotiedot ministeriölle, muut lakisääteiset luovutukset, palkanmaksutiedot pankeille ja kirjanpitoon sekä tietojen siirto muille henkilöiden etuuksien hoitamiseksi (esim. työterveyshuoltoon, TE-toimistoon).

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös julkaisutietojärjestelmiin.

Julkaisutietotojärjestelmien tietojen luovutuksen tarkoituksena on henkilöstön julkaisutilaston kerääminen ja toimittaminen VIRTA-julkaisutietopalveluun, josta tietoa toimitetaan JUULI-julkaisutietoportaaliin sekä korkeakoulun omiin tilastoihin ja raportteihin. JUSTUS – julkaisutietojen tallennuspalvelun kautta tapahtuva tiedonkeruu koskee kirjoitettuja julkaisuja sekä taiteellisen toiminnan tuotoksia (OKM:n julkaisutyypit A-F ja G, Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruukäsikirja).

Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti EU:n ja ETA:n sisällä.

 

Luovutammeko henkilötietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

 

Lähtökohtaisesti käsittelemme henkilötietojasi vain EU:n tai ETA:n sisällä. Joissakin poikkeustapauksissa mm. kansainvälisten työkomennusten tai joidenkin palveluiden käytön yhteydessä henkilötietojasi voidaan joutua siirtämään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Siinä tapauksessa huolehdimme henkilötietojesi suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

 

Kuinka pitkään säilytämme henkilötietosi?

 

Henkilötietojen säilytysajat perustuvat lakiin ja korkeakoulun tiedonohjaussuunnitelmaan. Tietosuojaperiaatteiden mukaisesti emme säilytä työntekijöistä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja.

Tietojen säilytysajat määräytyvät korkeakoulun tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti seuraavasti

 • Henkilökuntaluettelo, säilytetään pysyvästi
 • Työsopimukset ja etätyösopimukset, säilytetään pysyvästi/10 v
 • Sivutoimilupiin liittyvät asiakirjat, voimassaoloaika + 10 v
 • Poissaoloilmoitukset, 2 v
 • Vuosiloman vahvistamiseen liittyvät asiakirjat, 5 v
 • Vuosiloma-, säästövapaa- ja lomarahavapaailmoitukset, 2 v
 • Lomarahan vaihtosopimus, 5 v
 • Säästövapaasopimus, 5 v
 • Vuosilomaan oikeuttavan palvelusajan hakemukset, voimassaoloaika
 • Päätös/todistus palvelussuhteen päättymisestä, 50 v
 • Työtodistukset liitteineen, 10 v
 • AY-jäsenmaksujen valtakirjat, voimassaoloaika
 • AY -jäsenmaksujen tilitykset, 10 v
 • Palkan, palkkioiden ja palkanlisien maksuun liittyvät asiakirjat, 50 v.  
 • Työsuunnitelmat, 10 v
 • Työajan kohdentamisraportit, 13 v
 • Kulunvalvonta-/työajanseurantaraportit, voimassaoloaika
 • Kehityskeskustelujen muistiot, 10 v
 • Työtehtävän vaativuuden arviointi –lomakkeet ja päätökset, 10 v
 • Työtehtävistä suoriutumisen arviointi –lomakkeet ja päätökset, 10 v
 • Henkilöstökoulutustiedot, voimassaoloaika
 • Luettelot henkilöstökoulutukseen osallistuneista, 2 v
 • Toimenkuvat, 10 v

 

Sinun oikeutesi saada pääsy tietoihin

 

Tietosuoja-asetuksen mukaisen oikeuden nojalla sinulla on oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista. Pyynnön esittämiselle ei ole säädetty määrämuotoa. Tarvittaessa voimme pyytää sinulta lisätietoja, jotta voimme vahvistaa sinun henkilöllisyyden.

Jos sinä esität oikeutta koskevan pyynnön sähköisesti, niin me toimitamme tiedot yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa. Lähtökohtaisesti pyyntöjen toteuttaminen on maksutonta, mutta voimme tietyin edellytyksin periä sinulta pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä suorittamista pyydettyä toimea.

Tietosuoja-asetuksessa aikaraja sinun esittämään pyyntöön reagoimiselle on yksi kuukausi. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä.

 

Sinun oikeutesi tietojen oikaisemiseen ja tulla unohdetuksi

 

Tietosuoja-asetus takaa sinulle tietyin poikkeuksin oikeuden tietojesi oikaisemiseen sekä oikeuden tietojesi poistamiseen eli niin kutsutun oikeuden tulla unohdetuksi.

Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi, johon käsittely on perustunut. Tällöin voit esittää meille pyynnön poistaa sinua koskevat tiedot järjestelmistämme. Mikäli henkilötietojen käsittelylle ole muuta laillista perustetta niin me poistamme tiedot.

Mikäli oikaistavia tai poistettavia tietojasi on kumppanimme hallussa niin pyydämme häntä menettelemään vastaavasti.

 

Sinun oikeutesi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 

Asetuksen mukaan sinulla on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Käytännössä sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa ja toimittaa ne toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus edellyttää, että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

 

Sinun oikeutesi vastustaa käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia

 

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Tämä oikeus ei koske julkisen sektorin rekistereitä, joita pidetään lain perusteella.

Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun merkittävästi vastaavalla tavalla.

 

Sinulla on oikeus saada ilmoitus henkilötietojesi tietoturvaloukkauksesta

 

Meillä on velvollisuus ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta henkilökohtaisesti niille rekisteröidyille, joiden tietoja loukkaus koskettaa. Oikeus astuu voimaan, jos loukkaus todennäköisesti aiheuttaa suuren riskin yksilön oikeuksille ja vapauksille, esimerkiksi identiteetinvarkauksien, maksuvälinepetosten tai muun rikollisen toiminnan muodossa

 

Mihin voit ottaa yhteyttä?

Esitäthän henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedustelut ja pyynnöt ensisijaisesti rekisterinpitäjälle osoitteessa: it-helpdesk@tuni.fi

Tämän ilmoituksen muutokset: päivitetty 25.5.2018

 

TIETOSUOJAILMOITUS  - TAPAHTUMAT

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Tässä tapahtumiin osallistuville suunnatussa yleisessä tietosuojailmoituksessa kuvaillemme korkeakoulun tietosuojakäytäntöjä, jotka koskevat tapahtumien järjestämisen yhteydessä kerättäviä ja käsiteltäviä henkilötietoja.

Käsittelemme henkilötietojasi

 1. jotta voit osallistua tapahtumaan,
 2. tapahtuman käytännön järjestelyihin,
 3. uusista tapahtumista tiedottamiseen,
 4. yhteistyösuhteiden luomiseen,
 5. tilastointitarkoituksiin ja
 6. toiminnan kehittämiseen.

Tietojesi käsittely perustuu sopimukseen (1 ja 2) suostumukseen (2, 3 ja 4), yleiseen etuun (5) ja oikeutettuun etuun (6). Tilastoinnin yhteydessä tieto käsitellään tunnistamattomaksi. Tilastotiedoista ja palautteesta sinua ei voi tunnistaa.

Mitä tietoja sinusta keräämme?

Useimpien tapahtumien yhteydessä tarvitsemme sinusta seuraavia tietoja:

 • nimi
 • tarvittavat yhteystiedot
 • organisaatio
 • titteli

Tapahtumasta riippuen kerättävät tiedot voivat myös sisältää

 • roolisi tapahtumassa
 • kansainvälisissä tapahtumissa osallistujan kotimaa tilastointitarkoituksiin
 • osallistumismaksun määrään ja maksamiseen liittyvät tiedot
 • ruokavalio, jos tapahtumaan liittyy tarjoilua
 • oheisohjelmien ja oheispalveluiden järjestämiseen liittyvät tiedot
 • julkaisemiseen liittyvät tiedot
 • matkustuspalvelujen järjestämiseen liittyvät tiedot
 • osallistuminen ohjelman osioihin
 • tilaisuuden tallentamisesta syntyvät tiedot (esim. valokuvat, videot, äänitteet)
 • mielenkiintosi kohteet
 • palaute

Lisäksi voimme pyytää suostumustasi seuraaviin toimiin:

 • tulevista tapahtumista tiedottaminen
 • tarkempien yhteystietojen julkaiseminen osallistujaluettelossa (nimi ja organisaatio julkaistaan kysymättä lupaa)
 • tietojen luovuttaminen tapahtuman järjestämiseen sisällöllisesti liittyville yhteistyökumppanille
 • tietojen siirtäminen korkeakoulun asiakkuudenhallintajärjestelmään

Miten keräämme tietojasi?

Keräämme tietoja suoraan sinulta

 • ilmoittautumislomakkeella,
 • henkilökohtaisesti,
 • tapahtuman yhteydessä,
 • tapahtuman jälkeen tehdyllä kyselyllä.

Tapahtumaa voidaan tallentaa (esim. valokuvat, videot, äänitteet) tai välittää suoratoistona.

Miten käsittelemme tietojasi?

Tapahtumailmoittautumisessa käytetään pääsääntöisesti verkossa toimivaa palvelua. Ilmoittautumistietoihisi on pääsy vain korkeakoulun henkilökunnalla tai tapahtuman järjestämiseen osallistuvilla korkeakoulun yhteistyökumppaneilla.

Ruokavaliotietoa ja muita vastaavia tietoja emme luovuta eteenpäin henkilöön yhdistettävässä muodossa.

Erityistarpeisiin liittyviä henkilökohtaisesti saatuja tietoja käytämme ainoastaan kyseiseen tarkoitukseen ja noudatamme niiden käsittelyssä erityistä huolellisuutta.

Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Ilmoittautumistiedot tallentuvat joko omalla palvelimella toimivaan järjestelmään tai  verkossa toimivaan ulkopuolisen palveluntarjoajan järjestelmään.

Voimme jakaa osallistujille listan, jossa on jokaisen osallistujan nimi ja organisaatio ja suostumuksen mukaisesti muita tietoja.

Tallenteita voimme luovuttaa osallistujille sekä korkeakoulun opetus-, tutkimus- ja markkinointitarkoituksiin sekä tapahtumaviestintään. Tallenteet ja suoratoisto voivat välittyä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme tietojasi tapahtuman ja siihen mahdollisesti kiinteästi liittyvien toimintojen päättymisen jälkeen 3 kk. Tämän jälkeen voimme käsitellä antamaasi palautetta ja tilastointiin tarvittavia tietoja nimettöminä.

Suostumuksesi perusteella kerättyjä tai käsiteltäviä tietojasi säilytämme toistaiseksi tai kun tieto vanhenee tai perut suostumuksen.

Oikeutesi rekisteröitynä

Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy tietoihinsa, artikla 15)

Sinulla on oikeus tietää, mitä henkilötietoja sinusta käsitellään ja mitä tietoja sinusta on tallennettu. Korkeakoulu toimittaa pyynnöstäsi tietosi sinulle mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Tietosi toimitetaan sinulle lähtökohtaisesti maksutta. Mikäli pyydät useampia jäljennöksiä, niistä peritään hallinnollisiin kustannuksiin perustuva maksu. Mikäli tietopyyntösi on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton tai jos esität tietopyyntöjä toistuvasti, korkeakoulu voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa korkeakoulu perustelee tekemänsä ratkaisun.

Mikäli korkeakoulu ei toimita tietoja, annetaan asiasta sinulle kirjallinen todistus. Samassa yhteydessä kerromme oikeudestasi oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudestasi tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16)

Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötietosi poistetaan.

Ellei korkeakoulu hyväksy oikaisupyyntöäsi, annetaan asiasta kirjallinen todistus, jossa mainitaan ne syyt, joihin perustuen vaatimusta ei ole hyväksytty. Samalla tiedotamme sinua oikeudestasi oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeus tulla unohdetuksi (artikla 17)

Tietojen käsittelyn oikeusperusteesta riippuen sinulla voi olla oikeus saada henkilötietosi poistettua korkeakoulun rekisteristä. Tällaista oikeutta ei ole esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa henkilötietojesi käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai korkeakoululle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Tietojesi säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan korkeakoulun arkistonmuodostussuunnitelmia ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18)

Sinulla voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes tietosi tai sen käsittelyn oikeusperuste on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20)

Sinulla on oikeus saada korkeakoululle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle korkeakoulun sitä estämättä. Tämä oikeus koskee tilanteita, joissa tietojen käsittely on automaattista ja perustuu suostumukseen tai sopimukseen.

Oikeus ei koske esimerkiksi sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi. Näin ollen pääsääntöisesti oikeutta ei sovelleta korkeakoulun henkilörekistereihin liittyen.

Vastustamisoikeus (artikla 21)

Henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseesi perustuen sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä silloin, kun käsittelyn oikeusperuste on yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen, julkisen vallan käyttäminen tai korkeakoulun oikeutettu etu. Tässä tapauksessa tietojasi voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

Sinulla on oikeus ilman erityistä perusteluakin milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle (artikla 77)

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi sinulla on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.

Sinulla on oikeus myös nostaa kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijäorganisaatiota vastaan, mikäli katsot oikeuksiasi loukatun sen takia, ettei sinun henkilötietojesi käsittelyssä ole noudatettu tietosuoja-asetusta.

Kuinka oikeudet toteutetaan?

Oikaisu- ja tietopyyntö tehdään: it-helpdesk@tuni.fi osoitteeseen.

Tämän ilmoituksen muutokset: päivitetty 25.5.2018

 

Apua

it-helpdesk@tuni.fi
0294 520 500